Guendaró

Guchachiꞌ guiiñaꞌ
Caldu ranchu
zé beelabihui
Guiñadoꞌ dxitabeela

"Cadi guendarósi nga guibaniné binni, sinuque de guiráꞌ diidxaꞌ xtiꞌ Diuxi."

Mateu 4.4